هایپر می مشهد

نگهبان فروشگاه

نگهبان فروشگاه

نگهبان فروشگاه

استفاده از نگهبانان آموزش دیده ، در فروشگاه های بزرگ و هایپرمارکت ها

نگهبانان علاوه بر آموزش های نظامی و انتظامی ، آموزش مشتری مداری و ارتباط صحیح با ارباب رجوع را سپری میکنند.