همایش توانمندی های موسسات حفاظتی و مراقبتی

غلامرضا صدیقی فرد

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مهبان بهروش نصر

مهبان بهروش نصر

سردار بهمن امیری مقدم ، فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی سرهنگ چالاکی غلامرضا صدیقی فرد

مهبان بهروش نصر

همایش موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی

بازدید سرهنگ چالاکی در همایش موسسات غلامرضا صدیقی فرد

بازدید  جناب سرهنگ چالاکی فرماندهی پلیس پیشگیری استان خراسان رضوی