قطار شهری مشهد – خط دو

جرثقیل حمل TBM

ایستگاه سعدی

مهبان بهروش نصر

نگهبانی کارگاه های قطار شهری

مهبان بهرو ش نصر پلیس پیشگیری

ثبت ورود و خروج کارگاه های قطار شهری