نگهبانان محله مهبان بهروش نصر

نگهبان محله

نگهبان محله مهبان بهروش نصر

نگهبان محله

موسسه حفاظتی و مراقبتی مهبان بهروش نصر

در ایام تعطیلات نوروز ۹۵ به جهت پیشگیری از وقوع جرایم ، توسط موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مهبان بهروش نصر تحت نظارت پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در محلات مختلف شهر مشهد نگهبان محله مستقر گردید.