شروع دوره های آموزش اصول حفاظت فیزیکی و نگهبانی

دوره ی جدید کلاس های آموزشی نگهبانان موسسات حفاظتی و مراقبتی ، از تاریخ ۹۴/۰۸/۱۰ لغایت ۹۴/۰۸/۱۴ در محل مرکز آموزش موسسه مهبان بهروش نصر برگزار می گردد.

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی

مهبان بهروش نصر

   

مجری آموزش نظامی و ایمنی

مجری آموزش نگهبانان